اساسنامه بانک

با توجه به ماده پنج قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تکمیل وزارت صنایع و معادن که اشعار می دارد بانک صنعت و معدن با حفظ شخصیت حقوقی و مالی و ادرای به وزارت صنایع و معادن وابسته می شود. اساسنامه جدید آن در مورخه 1380/1/30 تصویب گردید.