فصل سوم ـ هیأت مدیره

ماده 15 - هیأت مدیره بانک از پنج عضو تشکیل می شود که رئیس هیأت مدیره, مدیرعامل بانک است.

تبصره 1 - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره بنا به پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی بانک, از بین صاحبنظران مجرب در امور بانکداری, صنعتی و اقتصادی, پس از کسب نظر مشورتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب می شوند؛ احکام انتصاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره با امضای رئیس مجمع عمومی صادر می شود.

تبصره 2 - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر اعضاء هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

ماده 16 - هیأت مدیره با توجه به موضوع و هدف بانک دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره بانک است مگر در مواردی که به موجب قانون یا اساسنامه, اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت مجامع عمومی یا مدیرعامل بانک باشد. همچنین اختیارات و وظایف هیأت مدیره موارد زیر است :

1. پیشنهاد آئین نامه های استخدامی, اداری, مالی, معاملاتی و سایر آئین نامه های داخلی بانک.
2. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه بانک.
3. تهیه و تنظیم بودجه بانک.
4. برنامه ریزی نیروی انسانی بانک.
5. تنظیم خلاصه صورت دارایی ها و بدهی های بانک هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرس (حسابرس) قانونی.
6. تصویب سازمان, تشکیلات و شرح وظایف بانک.
7. تأسیس یا انحلال شعب و نمایندگی ها در نقاط مختلف اعم از داخل و خارج از کشور.
8. پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده بانک.
9. تعیین سیاست اعتباری بانک در چارچوب سیاست های اعتباری کشور.
10. اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام, اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و ابزارها و اسناد مالی.
11. صدور اجازه خرید و احداث هرگونه ساختمان, تأسیسات و تجهیزات که مورد نیاز بانک باشد.
12. تحصیل وام و اعتبار از دولت و مؤسسات مالی و بانکی داخلی و خارجی, شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.
13. تخفیف یا بخشودگی تمام یا قسمتی از اصل و متفرقات مطالبات مشکوک الوصول در جهت وصول مطالبات بانک.
14. تنظیم نظام تأمین و تخصیص منابع بانک.
15. تهیه ضوابط تخصیص منابع با رعایت مقررات مربوط.

ماده 17 - اختیارات و وظایف مدیرعامل به شرح زیر است :

1. نمایندگی بانک در برابر اشخاص ثالث (حقیقی و حقوقی).
2. نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل, ترفیع, تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی و اداری بانک و آئین نامه های مربوط.
3. افتتاح حسابهای بانکی و سپرده و سایر حساب های مشابه نزد سایر بانکها و استفاده از آن به نام بانک.
4. وصول مطالبات و پرداخت دیون بانک.
5. قبول تعهد, ظهرنویسی, قبولی, پرداخت و واخواست اوراق تجاری.
6. انعقاد هر نوع قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و تبدیل, فسخ, اقاله, ابطال, واگذاری و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع فعالیت بانک.
7. اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره, تقاضای صدور اجراییه و تقاضای تجدید نظر در رأی صادر شده و اجرای آن.
8. رهن گذاری اموال بانک اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کراراً.
9. اقامه, تعقیب, دفاع و انصراف از دعاوی با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسی در کلیه مراجع و دادگاه ها و در کلیه مراحل اعم از بدوی و تجدیدنظر با حق مصالحه و سازش, ادعای جعل نسبت به سند ابراز شده و استرداد سند, تعیین جاعل,ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از مقررات ذیربط با رعایت اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً , تعیین میزان حقالوکاله وکیل, تعیین مصدق و کارشناس, اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری کاملاً قاطع باشد, دعوی خسارت, استرداد دعوی, جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث, اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن, تأمین مدعیبه, تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها, اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات بانک, درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکومیه بنفع بانک, در دادگاهها, ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک.
10. اجرای کلیه مصوبات مجمع عمومی بانک.
11. صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات هیأت مدیره.

تبصره - مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره یا کارمندان بانک واگذار نماید.

ماده 18 - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر اعضای موظف هیأت مدیره در مدت تصدی خود بدون مجوز رئیس مجمع عمومی نمیتوانند هیچگونه فعالیت بازرگانی یا شغل دیگری داشته باشند؛ همچنین نمیتوانند بدون اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک دیگری سهم داشته باشند.

ماده 19 - جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

ماده 20 - رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره نمی توانند در زمان تصدی خود هیچگونه معاملهای با بانک انجام دهند همچنین نمیتوانند هیچگونه فعالیت بازرگانی یا شغل دیگری داشته باشند؛ همچنین نمیتوانند جز تسهیلات کارمندی, تسهیلات یا اعتبار دیگری از بانک دریافت نمایند.