فصل اول ـ کلیات

ماده 1 - بانک صنعت و معدن (BANK OF INDUSTRY AND MINE با علامت اختصاری BIM) که در این اساسنامه بانک نامیده می شود به موجب این اساسنامه و مصوبات شورای پول و اعتبار و در موارد سکوت مطابق سایر قوانین و مقررات اداره می شود.

ماده 2 - بانک دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و به صورت شرکت دولتی زیر نظر وزارت صنایع و معادن فعالیت می کند و مشمول نظارت های بانک مرکزی است.

ماده 3 - مرکز اصلی بانک در تهران است و هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد یا انحلال دفاتر، شعب و نمایندگیها در داخل و خارج از کشور اقدام نماید.

ماده 4 - هدف بانک ـ به عنوان بنگاهی اقتصادی ـ به کارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعه ای ـ سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور، فراهم نمودن بستر مناسب برای حضور و مشارکت بخش غیردولتی با استفاده از کلیه مقدورات از جمله نهادها، فرآیندها و ابزارهای مناسب در زمینه صنایع، معادن، فنآوری نوین و خدمات مربوط است.

ماده 5 - موضوع فعالیت بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در جهت تحقق هدف آن به شـرح زیر است :

1. بررسی و ارزیابی طرح های صنعتی، معدنی و خدماتی ذیربط برای اعطای تسهیلات به منظور تخصیص بهینه منابع و نظارت بر اجرای طرحهای یاد شده.
2. تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد، توسعه، نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی، معدنی، فنآوریهای نوین و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات و انجام مشارکت.
3. نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی و توسعه فرآیندهای حرفهای.
4. مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازارهای پول و سرمایه.
5. مساعدت و مشارکت برای ایجاد نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز (از جمله تأسیس بانک صنایع کوچک).
6. تأمین منابع مالی طرحها و واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی.
7. اعطای تسهیلات و کمک به کارآفرینان و ایجاد خط اعتباری برای حمایت از صنایع کوچک.
8. تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی.
9. تجهیز پس اندازها و سپرده های مردم و ایجاد صندوقهای خاص سپرده گیری.
10. به کارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعه ای در راستای ارتقاء و بهبود سطح شاخصهای کلان اقتصادی کشور (سطح فنآوری, توسعه صادرات, افزایش سطح اشتغال, افزایش ارزش افزوده, بهسازی و ارتقای نظام مدیریت).
11. تصدی عاملیت وجوه اداره شده و وجوه امانی و اعتبارات بخش صنعت و معدن و خدمات.
12. به کارگیری شیوه های نوین واگذاری و مدیریت شرکتها.
13. تأسیس شرکت های مادر, سرمایه گذاری و خدمات مدیریت و به کارگیری روشهای استیجاری و سایر روشها در واگذاری سهام با رعایت بند (الف) ماده (5) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب 1379 ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط.
14. قبول عاملیت ارائه خدمات بانکداری برای اشخاص ثالث.
15. انجام مطالعات لازم و تدوین گزارشهای ادواری برای ارزیابی سرمایه گذاریهای انجام شده.
16. همکاری متقابل و مستمر با وزارتخانه ها, سازمانها و نهادهای اقتصادی ـ صنعتی کشور به منظور دستیابی به شاخصها و معیارهای تخصیص بهینه منابع.
17. ارائه پیشنهاد در خصوص برنامهها و سیاستهای اجرایی به مسؤولان ذیربط.
18. ارائه خدمات مشاورهای, فنی, اقتصادی, مدیریتی و اطلاعاتی به متقاضیان.
19. صدور, تأیید و پذیرش ضمانتنامه و تعهد بانکی, افتتاح و قبول کارگزاری اعتبارات اسنادی, افتتاح انواع حسابها و سپرده ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی و استفاده از کلیه ابزارهای مجاز بازار پول و سرمایه در داخل و خارج از کشور.
20. انجام معاملات ارزی و نقل و انتقال وجوه.
21. ایجاد شعبه به منظور ارائه خدمات توسعه ای, حضور فعال و گسترده بانک در بازارهای پول و سرمایه و تثبیت موقعیت و جایگاه بانک در بازارها.
22. انجام هرگونه عملیات ضروری در ارتباط با بیمه و مؤسسات بیمه.
23. افتتاح حسابهای بانکی به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدتدار در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور.
24. برقراری رابطه کارگزاری با بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری.
25. ترخیص کالا از گمرک و حمل و نقل کالا از انبار و گمرکات به حساب بانک یا مشتریان و معامله قبوض انبارهای عمومی.
26. انجام کلیه عملیات و فعالیت های مجاز بانکی اعم از داخلی و خارجی در چارچوب هدف بانک.

ماده 6 - بانک برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده 7 - سرمایه بانک صنعت و معدن 59,687 میلیارد ریال است که تماماً پرداخت شده و متعلق به دولت می باشد.

ماده 8 - بانک دارای ارکان زیر است :

1. مجمع عمومی.
2. هیأت مدیره.
3. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل.
4. بازرس (حسابرس) قانونی.