فصل پنجم ـ سال مالی

ماده 29 - سال مالی بانک از اول فروردین ماه هر سال شروع و پایان اسفندماه همان سال به پایان میرسد.

ماده 30 - ترازنامه, حساب سود و زیان, گزارش عملکرد سالانه و پیوستهای آن توسط هیأت مدیره باید تا پایان خردادماه سال بعد به بازرس (حسابرس) قانونی تسلیم شود.

ماده 31 - صورتهای مالی از جمله ترازنامه و حساب سود و زیان و میزان استهلاک داراییهای بانک همچنین اصول حسابداری و دفترداری بانک طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور, دستورالعملهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و استانداردهای حسابداری کشور تنظیم میشود.

ماده 32 - سود ویژه بانک در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالی منهای کلیه هزینه ها و استهلاک ها و ذخیره ها که هر سال پس از وضع مالیات به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل با تصویب مجمع عمومی بانک به شرح زیر تقسیم میشود :

1. پانزده درصد قبل از کسر مالیات با رعایت قانون پولی و بانکی کشور به عنوان اندوخته قانونی ذخیره می شود.
2. باقیمانده به عنوان اندوخته سرمایهای تلقی میشود.

ماده 33 - این اساسنامه جایگزین اساسنامه بانک صنعت و معدن ـ مصوب 1359/4/24 می شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 2182/21/80 مورخ 1380/6/27 شورای محترم نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.