فصل چهارم ـ حسابرس قانونی

ماده 21 - مجمع عمومی بانک هر سال یک مؤسسه حسابرسی را برای مدت یک سال به سمت بازرس (حسابرس) قانونی انتخاب می نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرس (حسابرس) قانونی با مجمع عمومی است.

ماده 22 - وظایف بازرس (حسابرس) قانونی علاوه بر وظایف مندرج در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ـ مصوب 1347 ـ به قرار زیر است :

1. نظارت بر اجرای آئین نامه های بانک, اساسنامه و سایر مقررات مربوط.
2. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به حسابها و ترازنامه بانک و حساب سود و زیان مربوط به دوره عملکرد و تهیه گزارشهای لازم.
3. رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و گواهی خلاصه حسابهایی که بانک هرماه باید به بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده 23 - بازرس (حسابرس) قانونی حق مداخله در امور اداری و معاملات بانک را ندارد ولی میتواند نظرات خود را به صورت کتبی به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یا هیأت مدیره اطلاع دهد.

ماده 24 - بازرس (حسابرس) قانونی میتواند برای انجام وظایف خود هر موقع که مقتضی بداند به دفاتر و اسناد و دارایی بانک رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را از هیأت مدیره بخواهد و هیأت مدیره موظف است تسهیلات لازم را در این خصوص فراهم نماید.

ماده 25 - بازرس (حسابرس) قانونی میتواند در جلسات مجامع عمومی بدون حق رأی شرکت نماید.

ماده 26 - در مواردی که بازرس (حسابرس) قانونی برای انجام وظایف خود مراجعه به متخصص و کارشناس را لازم بداند میتواند پس از جلب موافقت بانک و به هزینه بانک یک یا چند نفر را به طور موقت دعوت به کار نماید؛ در صورت عدم موافقت بانک, اتخاذ تصمیم در این خصوص به عهده مجمع عمومی فوقالعاده است.

ماده 27 - هرگونه ایرادی که بازرس (حسابرس) قانونی نسبت به امور مالی و عملیاتی بانک داشته باشد به صورت کتبی به نظر رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و سایر اعضای هیأت مدیره بانک میرسد و هرگاه اقدام لازم در رفع آن از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یا سایر اعضای هیأت مدیره به عمل نیاید مراتب را در گزارش خود درج می نماید.

ماده 28 - گزارش بازرس (حسابرس) قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ارائه گردد.