فصل دوم ـ مجمع عمومی

ماده 9 - اعضای مجمع عمومی بانک عبارتند از :

1. وزیر امور اقتصادی و دارایی
2. وزیر صنعت، معدن و تجارت
3. وزیر جهاد کشاورزی
4. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
5. معاون نظارت راهبردی رئیس جمهوری (رئیس سازمان برنامه و بودجه)
6. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده 10 - مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانک به دعوت رئیس مجمع یا رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) قانونی تشکیل می شود.

ماده 11 - اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی بانک عبارتند از :

1. استماع گزارش عملکرد سالانه بانک و گزارش بازرس (حسابرس) قانونی و رسیدگی به ترازنامه, حساب سود و زیان سال مالی قبل, صورت دارایی و بدهی, تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه و بودجه.
2. رسیدگی و اتخاد تصمیم درباره تقسیم سود.
3. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک به پیشنهاد رئیس مجمع.
4. انتخاب بازرس (حسابرس) قانونی بانک.
5. تصویب آئین نامه های استخدامی و اداری با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت ارائه به مراجع ذیربط.
6. تصویب آئین نامه مالی و معاملاتی بانک به پیشنهاد هیأت مدیره.
7. اتخاذ تصمیم در خصوص حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و پاداش آنها و حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره.
8. تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) قانونی.
9. اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که مربوط تشخیص داده شود.

ماده 12 - جلسه مجمع عمومی عادی حداقل دو بار در سال یک بار قبل از پایان تیرماه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورتهای مالی بانک، انتخاب بازرس (حسابرس) قانونی و سایر مواردی که در حیطه وظایف مجمع عمومی عادی است و یک بار تا قبل از پایان بهمن ماه به منظور تصویب برنامه و بودجه بانک تشکیل می شود.

تبصره - مجمع عمومی عادی در مواقع مقتضی به طور فوقالعاده تشکیل می شود.

ماده 13 - جلسات مجمع عمومی عادی بانک با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء و جلسات مجمع عمومی فوق العاده بانک با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات مجامع عمومی با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.

ماده 14 - مجمع عمومی فوق العاده بانک به منظور اخذ تصمیم درباره موارد زیر و پیشنهاد آن به هیأت وزیران تشکیل می شود :

1. هرگونه اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به پیشنهاد مدیرعامل.
2. کاهش یا افزایش سرمایه بانک با رعایت قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب 1351 ـ و اصلاحات بعدی آن.
3. انحلال یا ادغام بانک با بانکهای دیگر با رعایت قانون یادشده.