انتشار کتاب تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط با حمایت بانک صنعت و معدن

كتاب تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط با حمايت بانك صنعت و معدن چاپ و منتشر شد.
به گزارش روابط عمومي بانك صنعت و معدن ، اين كتاب كه به تبيين مباني نظري و به عنوان راهنماي كاربردي بنگاه هاي ياد شده به چاپ رسيده در هفت فصل ، شامل بنگاه هاي كوچك و متوسط ، تعاريف ،ظرفيت ها و سهم در اقتصاد ؛ تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط در ايران و جهان ؛ نهادها و ابزارهاي تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط ؛ مديريت محدوديت ها و ريسك هاي تامين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط ؛ فرايند درخواست ، تجزيه و تحليل و تصويب اعتبار بنگاه هاي كوچك و متوسط ؛ تامين مالي نوآورانه بنگاه هاي كوچك و متوسط و مديريت مشتريان در بانكداري بنگاه هاي كوچك و متوسط تدوين و تاليف شده است.

تاریخ انتشار: 09 / 05 / 97