تسهیلات اعطایی طرح رونق تولید بانک صنعت و معدن از 2 هزار و 250 میلیارد تومان گذشت

میزان تسهیلات بانك صنعت و معدن به صنایع كوچك و متوسط كشورمان در قالب طرح رونق تولید به دوهزار و 258 میلیارد تومان رسید .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانك صنعت و معدن این میزان تسهیلات به یكهزار و 586 طرح در 31 استان كشورمان پرداخت شده و تاثیر مثبتی در حفظ اشتغال و حل مشكل سرمایه در گردش آنها گذاشته است.
گفتنی است استان های اصفهان ، تهران و قم به ترتیب بیشترین حجم تسهیلات را در قالب طرح رونق تولید از بانك صنعت و معدن دریافت داشته اند.
گفتنی است طرح رونق تولید به منظور رفع موانع واحد های صنعتی كوچك و متوسط ، توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت طراحی شده و با همكاری نظام بانكی كشور به اجرا درآمده است.

تاریخ انتشار: 24 / 02 / 96