مناقصات و مزایده‌ها 

[ 16 / 06 / 88 ] آگهی مناقصه ارائه خدمات از طریق دستگاه پایانه فروش
[ 26 / 05 / 88 ] آگهی مناقصه توسعه و پشتیبانی سایتهای اطلاع رسانی
[ 03 / 05 / 88 ] آگهی مناقصه عمومی خدمات گمرکی و ترخیص کالا ازگمرک وبنادرکشور - نوبت دوم
[ 03 / 05 / 88 ] آگهی مناقصه عمومی بازسازی یکی از ساختمانهای بانک
[ 20 / 03 / 88 ] آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات گمرکی و ترخیص کالا ازگمرک وبنادرکشور
[ 20 / 03 / 88 ] آگهی مناقصه عمومی ارائه خدمات پستی
Go To
Page Size