هیئت مدیره 

حسین مهری
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره
اصغر پاک طینت
عضو موظف هیئت مدیره
حسین عسگری
عضو موظف هیئت مدیره
علی موحدنژاد
عضو موظف هیئت مدیره