روسای ادارات

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
علیرضا آقاجانی‌ رییس اداره خزانه داری‌ 27873087
کامران ابوالقاسم فلاح‌ رئیس اداره هماهنگی نظارت بر طرح ها 27873263
الهام اخلاقی مطلق‌ رئیس اداره امورمجامع و شرکتها‌ 22029809
شهرام ارباب معروف‌ رئیس اداره امنیت و پشتیبانی فاوا 27871106
مریم اسلمی‌ رییس اداره برنامه ریزی‌ 27871060
احمدرضا باقری گرمارودی‌ رییس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد 27871357
مجید ترابی فرخ‌ رئیس اداره 1 نظارت بر طرح ها‌ 27872081
جواد تفرجی‌ رئیس اداره پشتیبانی و حقوقی 27873110
رامین جبارزاده طهرانی‌ رئیس اداره 4 نظارت بر طرحها‌ 27872164
علیرضا حاجی پور ساردوئی‌ رییس اداره حسابرسی 27871142
سیدعلی حیدری‌ رئیس اداره 2 ارزیابی اعتباری‌ 27874127
رضا خانکی‌ رئیس اداره امورمالی 27872183
علی دهقانی‌ رییس اداره وصول مطالبات اعتبارات و تعهدات‌ 27873047
علیرضا رهبری‌ رئیس اداره دبیرخانه مرکزی 27872108
رضا زارع بناد کوکی‌ رئیس اداره 3 نظارت بر طرحها‌ 27872169
علی محمد زاهدی‌ رییس اداره ارزیابی اعتباری 1 27874102
محمد سعیدی‌ رییس اداره سامانه های خرد و نوین‌ 27872083
حسین سعیدی نیا‌ رئیس اداره دعاوی و امور ثبتی 27872142
بهادر شاه منصوری‌ رئیس اداره تدارکات و پشتیبانی‌ 27873054
شهرام شهرامی‌ رئیس اداره آمار و اطلاعات 27871055
بابک شیرین سخن‌ رئیس اداره هماهنگی طرح ها و اعتبارات‌ 27872074
محمد صالحی‌ رئیس اداره حراست پرسنلی 27872014
علی عباسی‌ رئیس اداره آموزش‌ 27872020
مریم پریسا عرفاتی‌ رییس اداره توسعه فاوا و سامانه های فرآیندی 27871108
ویدا عظیمی‌ رئیس اداره تجهیز و ساماندهی منابع‌ 22029632
ناهید غضنفری‌ رئیس اداره توانمندسازی و خدمات مشتریان 27871076
حمید غفاری‌ رئیس اداره حفاظت اسناد و اطلاعات رایانه‌ای‌ 26203122
مرتضی فخاری‌ رییس اداره بین الملل 22012980
مریم فرخیان‌ رئیس اداره 2 ارزیابی طرحها‌ 27873124
امید کاملی‌ رئیس اداره 2 نظارت بر طرحها 27872185
محمدعلی کشاورز فیض آبادی ‌ رئیس اداره حسابگری و تلفیق حسابها‌ 27873089
بیتا کچیان‌ رئیس اداره 4 ارزیابی طرح ها 27873127
غلامرضا کیهان‌فرد‌ رییس اداره حفاظت فیزیکی و ایمنی‌ 27872009
حمید رضا کیانی‌ رئیس اداره امورکارکنان 27872333
امید محمدرحیم نیا‌ رئیس اداره بررسی و کنترل ریسک‌ 27871094
فریبا محمدعلی پوریزدی‌ رییس اداره رفاه و پرداخت های پرسنلی 27872224
حمید محمدمیرزایی‌ رئیس اداره مبارزه با پولشویی‌ 27873149
حمیدرضا مشهدی طهرانی‌ رئیس اداره حسابداری عمومی و بودجه 27873024
سید زعیم موسوی‌ رییس اداره سازمان و بهبود روش ها‌ 27871070
حسین‌ نباتی یزدی زاده‌‌ رئیس اداره زیرساخت فاوا 27871140
علی نیاکان لاهیجی‌ رئیس اداره ارزیابی اقتصادی‌ 27873108
عبدالرضا ولی اللهی‌ رئیس اداره 1 ارزیابی طرحها 26203120
محمد ونکی فراهانی‌ رئیس اداره هماهنگی حراست شرکتهای تابعه و امور بانکی‌ 27872015
سید نبی هاشمی کروئی‌ رئیس اداره قراردادها 22012978