مدیران ارشد

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
احمد آهی‌ مدیر امور فناوری اطلاعات وارتباطات‌ 22029893
نادر ابوالقاسمی‌ مدیر امور سرمایه انسانی و پشتیبانی 22029828
عباد احمدی‌ مدیر امور حقوقی‌ 27872303
بیژن اسدی‌ مدیر امور نظارت بر طرح ها 27872099
امان الله اسماعیلی آفتابدری‌ معاون مالی و بین الملل‌ 22029836
خدیجه اطیابی‌ مدیر امور مالی 27871063
محمد امینی‌ مدیر امور سازمان و برنامه ریزی‌ 27871081
محمد حسن ترابی‌ مدیر امورمشتریان و روابط عمومی 22031904
حسین حسن نژاد‌ مدیر حوزه مدیر عامل‌ 27871040
عباس خبازی‌‌ مدیر امور حراست 27872013
عباس دانشورحکیمی‌میبدی‌‌ مدیر امور بین‌ الملل‌ و تجهیزمنابع‌ ‌ 22029877
مصطفی راستی فر‌ مدیر امور اجرایی شعب 27871057
رضا رفیعا‌ مدیر امور حسابرسی و بازرسی‌ 22041794
محمد حسن رهباریان‌ مدیر امور وصول مطالبات 26203129
شهاب گرجی‌ مدیر اعتباری‌ صنایع‌ کوچک و متوسط‌ 27872061
میر محمود موسوی‌ مدیر امور اعتبارات 22029835
مرتضی نادری ‌ مدیر امور آموزش و پژوهش‌ 22029857
عبدالرضا ولی‌الهی‌‌ مدیر ارزیابی طرحها 22029839