ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی

شفافیت مالی
مدیریت ریسک
حاکمیت شرکتی
کنترل داخلی
صورتجلسات مجامع
انتشار اطلاعات