.
نام سمت تلفن
کامران ابوالقاسم فلاح‌رییس اداره هماهنگی نظارت بر طرح ها٢٧٨٧٣٢٦٣
الهام اخلاقی مطلق‌ رییس اداره امورمجامع و شرکتها‌ ٢٢٠٢٩٨٠٩
شهرام ارباب معروف‌رییس اداره فناوري هاي نوين بانكی٢٧٨٧١١٠٦
حسین آرشیدرییس اداره حسابداري تسهيلات27872083
مریم اسلمیرییس اداره منابع انسانی٢٧٨٧١٠٦٠
علیامیریسرپرست اداره اجرائیات و امور ثبتی27874082
رضا باباییسرپرست اداره خدمات و تداركات27872053
احمدرضاباقری گرمارودی‌رییس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد‌٢٧٨٧١٣٥٧
افشین پناهندهرییس اداره دفتر حوزه مدیرعامل و هیئت مدیره‌27871002
مجید ترابی فرخ‌رییس اداره ١ نظارت بر طرح ها‌٢٧٨٧٢٠٨١
جوادتفرجیرییس اداره پشتیبانی و حقوقی٢٧٨٧٣١١٠
رامین جبارزاده طهرانی‌رییس اداره ٤ نظارت بر طرحها‌ ٢٧٨٧٢١٦٤
علیرضاحاجی پور ساردوئی‌معاون مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات٢٧٨٧١١٤٢
علی حسامیسرپرست اداره پايش و ارزيابي عملكرد شعب27872062
حسين حيدری ایرنجیسرپرست اداره 3 نظارت بر طرح ها27872163
علی دهقانیرییس اداره 1 وصول مطالبات٢٧٨٧٣٠٤٧
علیرضارهبریرییس اداره دبیرخانه مرکزی‌ ٢٧٨٧٢١٠٨
رضازارع بناد کوکی‌رییس اداره ٣ وصول مطالبات٢٧٨٧٢١٦٩
محمدسعیدیرییس اداره 2 وصول مطالبات٢٧٨٧٢٠٨٣
حسین سعیدی نیا‌رییس اداره دعاوی و امور ثبتی‌٢٧٨٧٢١٤٢
شهرام شهرامیرییس اداره آمار و اطلاعات‌ ٢٧٨٧١٠٥٥
بابک شیرین سخن‌رییس اداره خزانه داری٢٧٨٧٢٠٧٤
محمدصالحیرییس اداره اداره حفاظت اسناد و اطلاعات رايانه ای٢٧٨٧٢٠١٤
سيد مهدی صدریسرپرست اداره بازاریابی و بانكداری شركتی27874199
علی عباسیرییس اداره آموزش‌٢٧٨٧٢٠٢٠
مریم پریساعرفاتی‌رییس اداره توسعه سامانه ها٢٧٨٧١١٠٨
ویداعظیمیرییس اداره تجهیز و ساماندهی منابع ٢٢٠٢٩٦٣٢
سید رضا عمادیسرپرست اداره هماهنگی و امور اجرایی شعب27874044
ناهیدغضنفریرییس اداره توانمندسازی و خدمات مشتریان‌ ٢٧٨٧١٠٧٦
حمیدغفاریرییس اداره حفاظت فيزيكی و ايمنی٢٦٢٠٣١٢٢
مرتضی فخاری‌رییس اداره بین الملل‌٢٢٠١٢٩٨٠
مریم فرخیانرییس اداره ٢ ارزیابی طرحها ٢٧٨٧٣١٢٤
مریم فضلی نژادسرپرست اداره 1 نظارت بر طرح ها27872088
امید کاملیرییس اداره ٢ نظارت بر طرحها‌ 27872039
بیتاکچیانرییس اداره 1 ارزیابی طرح ها ٢٧٨٧٣١٢٧
محمدعلی کشاورز فیض آبادی ‌رییس اداره حسابگری و گزارش هاي مالي٢٧٨٧٣٠٨٩
علی محمد زاهدی‌رییس اداره ارزیابی اعتباری٢٧٨٧٤١٠٢
امیدمحمدرحیم نیا‌معاون مدیریت ریسک٢٧٨٧١٠٩٤
فریبا محمدعلی پوریزدی‌رییس اداره رفاه و پرداخت های پرسنلی‌ ٢٧٨٧٢٢٢٤
سید جوادموسویسرپرست اداره حسابداري عمومي27874023
سید زعیم موسویرییس اداره سازمان و بهبود روش ها٢٧٨٧١٠٧٠
جواد ميرزائيانسرپرست اداره اموال و املاك و مهندسي ساختمان27872277
حسین‌ نباتی یزدی زاده‌‌رییس اداره زیرساخت فاوا ٢٧٨٧١١٤٠
جوادنصیریانرییس اداره روابط عمومی27871301
علی نیاکان لاهیجی‌رییس اداره ارزیابی اقتصادی‌ ٢٧٨٧٣١٠٨
سید نبی هاشمی کروئی‌رییس اداره قراردادها‌ ٢٢٠١٢٩٧٨
محمدونکی فراهانی‌رییس اداره اداره حراست پرسنلی و امور شركت ها ٢٧٨٧٢٠١٥

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.