.
نام سمت تلفن
الهام اخلاقی مطلق‌ رییس اداره امورمجامع و شرکتها‌ ٢٢٠٢٩٨٠٩
شهرام ارباب معروف‌رییس اداره فناوري هاي نوين بانكی٢٧٨٧١١٠٦
حسین آرشیدرییس اداره حسابداري تسهيلات27872083
مریم اسلمیرییس اداره منابع انسانی٢٧٨٧١٠٦٠
علیامیریسرپرست اداره اجرائیات و امور ثبتی27874082
رضا باباییسرپرست اداره خدمات و تداركات27872053
احمدرضاباقری گرمارودی‌رییس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد‌٢٧٨٧١٣٥٧
افشین پناهندهرییس اداره دفتر حوزه مدیرعامل و هیئت مدیره‌27871002
علی پهلوانیرییس اداره 4 نظارت بر طرح ها‌27672262
علیرضاحاجی پور ساردوئی‌معاون مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات٢٧٨٧١١٤٢
علی حسامیسرپرست اداره پايش و ارزيابي عملكرد شعب27872062
حسين حيدری ایرنجیسرپرست اداره 3 نظارت بر طرح ها27872163
علی دهقانیرییس اداره 1 وصول مطالبات٢٧٨٧٣٠٤٧
علیرضارهبریرییس اداره دبیرخانه مرکزی‌ ٢٧٨٧٢١٠٨
رضازارع بناد کوکی‌رییس اداره ٣ وصول مطالبات٢٧٨٧٢١٦٩
محمدسعیدیرییس اداره 2 وصول مطالبات٢٧٨٧٢٠٨٣
حسین سعیدی نیا‌رییس اداره دعاوی و امور ثبتی‌٢٧٨٧٢١٤٢
بهادرشاه منصوریرئیس اداره تحقیقات،برنامه ریزی و بودجه27871331
محمدمهدیشریف طبعسرپرست معاونت امور مشتریان26203148
شهرام شهرامیرییس اداره آمار و اطلاعات‌ ٢٧٨٧١٠٥٥
بابک شیرین سخن‌رییس اداره خزانه داری٢٧٨٧٢٠٧٤
محمدصالحیرییس اداره اداره حفاظت اسناد و اطلاعات رايانه ای٢٧٨٧٢٠١٤
سيد مهدی صدریسرپرست اداره بازاریابی و بانكداری شركتی27874199
محسنصلواتیسرپرست معاونت مدیریت حسابرسی داخلی27872031
علی عباسیرییس اداره آموزش‌٢٧٨٧٢٠٢٠
مریم پریساعرفاتی‌رییس اداره توسعه سامانه ها٢٧٨٧١١٠٨
ویداعظیمیرییس اداره تجهیز و ساماندهی منابع ٢٢٠٢٩٦٣٢
سید رضا عمادیسرپرست اداره هماهنگی و امور اجرایی شعب27874044
حمیدغفاریرییس اداره حفاظت فيزيكی و ايمنی٢٦٢٠٣١٢٢
مرتضی فخاری‌رییس اداره بین الملل‌٢٢٠١٢٩٨٠
مریم فرخیانرییس اداره ٢ ارزیابی طرحها ٢٧٨٧٣١٢٤
مریم فضلی نژادسرپرست اداره 1 نظارت بر طرح ها27872088
امید کاملیرییس اداره ٢ نظارت بر طرحها‌ 27872039
بیتاکچیانرییس اداره 1 ارزیابی طرح ها ٢٧٨٧٣١٢٧
محمدعلی کشاورز فیض آبادی ‌رییس اداره حسابگری و گزارش هاي مالي٢٧٨٧٣٠٨٩
علی محمد زاهدی‌رییس اداره ارزیابی اعتباری٢٧٨٧٤١٠٢
امیدمحمدرحیم نیا‌معاون مدیریت ریسک٢٧٨٧١٠٩٤
فریبا محمدعلی پوریزدی‌رییس اداره رفاه و سلامت کارکنان٢٧٨٧٢٢٢٤
سید جوادموسویسرپرست اداره حسابداري عمومي27874023
سید زعیم موسویرییس اداره سازمان و بهبود روش ها٢٧٨٧١٠٧٠
جواد ميرزائيانسرپرست اداره اموال و املاك و مهندسي ساختمان27872277
لیلامیلانلوسرپرست معاونت مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم27871059
حسین‌ نباتی یزدی زاده‌‌رییس اداره زیرساخت فاوا ٢٧٨٧١١٤٠
جوادنصیریانمعاونت روابط عمومي27871301
علی نیاکان لاهیجی‌رییس اداره ارزیابی اقتصادی‌ ٢٧٨٧٣١٠٨
شاه حسین هاشم وند شکرابسرپرست اداره 3 ارزیابی طرح ها27873111
سید نبی هاشمی کروئی‌رییس اداره قراردادها‌ ٢٢٠١٢٩٧٨
محمدونکی فراهانی‌رییس اداره اداره حراست پرسنلی و امور شركت ها ٢٧٨٧٢٠١٥

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.