.

ضوابط و فرآیند انتخاب مجریان طرح های پژوهشی
1- اعلام فراخوان اولويت هاي بانك در راستای ارتقای بهره وری عملکرد يا سود آوری بانک.
2- دريافت و تجميع پيشنهادات اجراي طرح پژوهشي توسط بانك
3- دعوت از پيشنهاد دهندگان به منظور ارائه حضوري
3- انجام ارزیابی اولیه از پيشنهادهاي دريافتي جهت بررسي در كميته آموزش و پژوهش
4- انتخاب نهايي مجری طرح از ميان پيشنهاد كنندگان پروپوزال در كميته آموزش و پژوهش
5- عقد قرارداد، اجراي طرح و ارائه گزارشات مطابق با دستورالعملهاي مربوطه
تبصره: كليه طرحهاي پژوهشي كه قرار است از محل منابع رديف هاي قانون بودجه سالانه كشور تأمين مالي گردند، طبق ضوابط اعلامي از طرف دبيرخانه شوراي عالي تحقيقات و فناوري (عتف) انجام مي گيرد.
 

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.