.

ضوابط و فرایند حمایت از پایان نامه
1- دانشجوياني كه موضوع پايان نامه آنها جزء موضوعات مورد نياز بانك باشد و یا حداقل یکی از مدیریتهای اجرایی بانک آن را تایید نماید، مي توانند جهت بهره مندي از حمايتهاي مالي بانك، تقاضاي خود را با تكميل فرم تقاضاي همکاري دانشجو در طرح حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري به همراه مصوبه پايان نامه دانشگاه به ‌صورت كتبي يا الكترونيكي به اداره تحقيقات، برنامه ريزي و بودجه ارائه ‌نمايند.
2- داوطلبان بايد به هنگام ارائة درخواست خود به بانك، نامة معاونت پژوهشي يا آموزشي دانشگاه يا دانشكدة مربوطه مبني بر معرفي استاد راهنما و مشاور و دانشجو، تصوير تصويب نامة موضوع انتخابي توسط واحد تحصيلات تكميلي دانشگاه يا دانشكده، تصوير كارت دانشجوئي و صفحة اول شناسنامه يا كارت را  ‌همراه داشته باشند.
3- انجام ارزیابی اولیه از تقاضاي دانشجو جهت بررسي در كميته آموزش و پژوهش
4- عقد قرارداد با استادان راهنما، مشاوران و دانشجو در صورت تصويب موضوع پايان نامه در كميته آموزش و پژوهش،
5- ارائه گزارش نهایي و برگزاري حداقل يك سمينار علمي از نتايج پايان نامه در بانك در حضور نماينده كميته آموزش و پژوهش، اداره تحقيقات و برنامه ريزي و مسؤولين واحد مربوطه
 

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.