با توجه به ماده پنج قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تکمیل وزارت صنایع و معادن که اشعار می دارد بانک صنعت و معدن با حفظ شخصیت حقوقی و مالی و ادرای به وزارت صنایع و معادن وابسته می شود. اساسنامه جدید آن در مورخه ١٣٨٠/١/٣٠ تصویب گردید.گروه دورانV6.0.4.0