موضوع بانک طبق ماده (٥) اساسنامه به شرح زیر می باشد:
 1. بررسی و ارزیابی طرح های صنعتی، معدنی و خدماتی ذیربط برای اعطای تسهیلات به منظور تخصیص بهینه منابع و نظارت بر اجرای طرحهای یاد شده.
 2. تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه ایجاد، توسعه، نوسازی و بهسازی واحدهای صنعتی، معدنی، فنآوریهای نوین و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات و انجام مشارکت.
 3. نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی و توسعه فرآیندهای حرفه ای.
 4. مشارکت و مساعدت در توسعه و تعمیق بازارهای پول و سرمایه.
 5. مساعدت و مشارکت برای ایجاد نهادهای مالی، فنی، حقوقی، خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز (از جمله تأسیس بانک صنایع کوچک).
 6. تأمین منابع مالی طرحها و واحدهای تولیدی و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات، سرمایهگذاری و مشارکت حقوقی.
 7. اعطای تسهیلات و کمک به کارآفرینان و ایجاد خط اعتباری برای حمایت از صنایع کوچک.
 8. تجهیز منابع مالی و اعتبارات ریالی و ارزی مورد نیاز از منابع داخلی و خارجی.
 9. تجهیز پساندازها و سپرده های مردم و ایجاد صندوقهای خاص سپردهگیری.
 10. به کارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعهای در راستای ارتقاء و بهبود سطح شاخصهای کلان اقتصادی کشور (سطح فنآوری, توسعه صادرات, افزایش سطح اشتغال, افزایش ارزش افزوده, بهسازی و ارتقای نظام مدیریت).
 11. تصدی عاملیت وجوه اداره شده و وجوه امانی و اعتبارات بخش صنعت و معدن و خدمات.
 12. به کارگیری شیوه های نوین واگذاری و مدیریت شرکتها.
 13. تأسیس شرکت های مادر, سرمایه گذاری و خدمات مدیریت و به کارگیری روشهای استیجاری و سایر روشها در واگذاری سهام با رعایت بند (الف) ماده (٥) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ١٣٧٩ ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط.
 14. قبول عاملیت ارائه خدمات بانکداری برای اشخاص ثالث.
 15.  انجام مطالعات لازم و تدوین گزارشهای ادواری برای ارزیابی سرمایه گذاریهای انجام شده.
مجمع عمومی
اعضای مجمع عمومی بانک عبارتند از:
 1. وزیر امور اقتصادی ودارایی (رئیس مجمع )
 2. وزیر صنعت ،معدن وتجارت
 3. وزیر جهاد کشاورزی
 4. وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
 5. معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی ریاست جمهوری
 6. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

ارکان بانک طبق ماده (٨) اساسنامه بانک دارای ارکان زیر است:
مجمع عمومی
هیأت مدیره
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل،
بازرس (حسابرس) قانونی.
به موجب ماده (٩) اساسنامه، وزیر امور اقتصادی ودارایی ریاست مجمع عمومی بانک را بعهده دارند.


گروه دورانV6.0.4.0