معاونين و روسا
name : 
semat :     


Field743Field748Field753detailsview
    of  3  
عباداحمدیرییس اداره دعاوی و مشاوره حقوقی27872142
الهام اخلاقی مطلق‌ رییس اداره امورمجامع و شرکتها‌ 22029809
مریم اسلمیرییس اداره منابع انسانی27872333
علی امیریرییس اداره اجرائیات و امور ثبتی27874131
امین ایمانی کمالیرئیس اداره سازمان و بهبود روشها27871070
علی پهلوانیرییس اداره 4 نظارت بر طرح ها‌27672262
علیرضاحاجی پور ساردوئی‌معاون مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات27871142
علی حسامیرییس اداره پايش و ارزيابي عملكرد شعب27872062
حسين حيدری ایرنجیرییس اداره 3 نظارت بر طرح ها27872163
علی دهقانیرییس اداره 1 وصول مطالبات27873047
علیرضارهبریرییس اداره دبیرخانه مرکزی‌ 27872108
رضازارع بناد کوکی‌رییس اداره ٣ وصول مطالبات27872169
محمدسعیدیرییس اداره 2 وصول مطالبات27871043
حسین سعیدی نیا‌رییس اداره قراردادها27872142
بهادرشاه منصوریرئیس اداره تحقیقات،برنامه ریزی و بودجه27871331
محمدمهدی شریف طبعمعاون امور مشتریان26203148
شهرام شهرامیرییس اداره آمار و اطلاعات‌ 27871055
علی شیردادرییس اداره حفاظت اسناد و اطلاعات رایانه ای27782012
بابک شیرین سخن‌رییس اداره خزانه داری27873087
سيد مهدی صدریرییس اداره بازاریابی و بانكداری شركتی27874199

گروه دورانV6.0.4.0