1. راهنمای اعطای تسهیلات تسهیلات بلند مدت در فایل پیوست ذیل صفحه ارائه گردیده است.گروه دورانV6.0.4.0