ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده

ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده عبارت از تعهدی است که بانک به درخواست شرکت کننده در مناقصه/مزایده و به نفع طرفی که اشخاصی را برای شرکت در یک مناقصه/مزایده دعوت کرده است صادر می نماید. درصورت کوتاهی برنده مناقصه/مزایده از انجام تعهداتی که درشرایط مناقصه/ مزایده ذکر گردیده و در پیشنهاد تسلیم شده خود به عهده گرفته است، مبلغ تعیین شده در ضمانت نامه به ذینفع پرداخت می گردد.

ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد (حسن انجام کار)

ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد عبارت از تعهدی است که بانک درصورت کوتاهی پیمانکار یا متعهد (مضمون عنه) در انجام درست تعهدات ناشی از قرارداد، و بر اساس اعلام کارفرما به بانک، معادل مبلغ ضمانت نامه، به وی پرداخت نماید.

ضمانت نامه برای استرداد پیش پرداخت

ضمانت نامه برای استرداد پیش پرداخت تعهدی است از سوی بانک جهت پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به کارفرما ( ذینفع) درصورت کوتاهی پیمانکار (مضمون عنه) از باز پرداخت وجهی که به هنگام عقد قرارداد از سوی کارفرما به وی پرداخت شده است.

ضمانت نامه استردادکسور وجه الضمان

عبارت است از ضمانت نامه ای که بانک به استناد قرار داد اصلی بین کارفرما و پیمانکار برای پیمانکار صادر می کند.کارفرما مکلف است به تناسب پیشرفت کار و بر اساس صورت وضعیت ارائه شده در مقاطع مشخص وجوهی را به پیمانکار پرداخت نماید و کارفرما علاوه بر ضمانت نامه هائی که تا این مرحله دریافت نموده است در هر مرحله پرداخت درصد مشخصی از آن را به منظور اطمینان از حسن اجرای تعهدات کسرو نگهداری می نماید تا درصورت تحویل قطعی وعدم وجود نواقص آن را به پیمانکار مسترد نماید و پس از تحویل موقت، کارفرما ممکن است از پیمانکار ضمانت نامه استرداد کسورات انجام شده را مطالبه کند تا بتواند وجوه انباشته شده از محل کسوراتی که در هر مرحله پرداخت نگهداری نموده است را به پیمانکار پرداخت نماید.

ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق گمرکی و ترخیص کالا

ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق گمرکی و ترخیص کالا ، عبارت است از ضمانت نامه ای که بانک برای ترخیص کالاهای وارداتی از کشور های دیگربه نفع گمرکهای کشور و بنا به تقاضای وارد کننده کالا صادر می نماید.

مراحل صدور انواع ضمانت نامه های ریالی

  1. مراجعه متقاضی به شعب یا سایت الکترونیکی بانک و دریافت مدارک مورد نیاز
  2. متقاضی پس از مطالعه و تکمیل فرمهای دریافتی اقدام به ممهور نمودن فرمها به مهر و امضاء مجاز خود/شرکت نموده و آنها را به همراه مدارک مورد نیاز بانک در مرحله پذیرش به بانک ارائه می نماید.
  3. پس از انعقاد قرارداد، ضمانت نامه ریالی توسط شعب بانک صادر می گردد.
  4. افتتاح حساب جاری قرض الحسنه نزد شعب بانک توسط متقاضی
  5. بررسی وضعیت متقاضی توسط بانک
    • در صورت عدم تصویب تقاضا، موضوع توسط شعبه به صورت کتبی به متقاضی اطلاع داده می شود.
    • در صورت تصویب تقاضا، بانک میزان و نوع تضمین ها و وثائق و میزان سپرده را تعیین و به اطلاع متقاضی می رساند.
  6.  پس از تامین وثایق، تضمینها و واریز سپرده و ارائه مدارک مرحله انعقاد قرارداد توسط متقاضی، بانک اقدامات لازم را جهت انعقاد قرارداد و صدور ضمانت نامه بعمل می آورد.

 


 

 

در تمامی مراحل متقاضی می تواند از طریق شعبه از وضعیت تقاضای خود آگاهی یابد.گروه دورانV6.0.4.0