صدورضمانت نامه ارزی شامل موارد زیر می باشد

 1. صدورضمانت نامه ارزی متقابل پیش پرداخت
 2. صدورضمانت نامه ارزی حسن انجام کار
 3. صدور ضمانت نامه ارزی به نفع بانک توسعه اسلامی

ضمانت نامه ارزی به نفع بانک توسعه اسلامی و نحوه صدور آن

متقاضیان حقیقی/حقوقی می توانند به منظور دریافت تسهیلات ارزی کوتاه مدت از بانک توسعه اسلامی تقاضای تضمین اصل و فرع تسهیلات ارزی را به بانک صنعت و معدن ارائه دهند. در صورت واجد شرایط بودن متقاضی ضمانت نامه ارزی به نفع بانک توسعه اسلامی بدین منظور صادر می شود.

مراحل صدور ضمانت نامه ارزی به نفع بانک توسعه اسلامی

 1. مراجعه متقاضی به شعب یا سایت الکترونیکی بانک و دریافت مدارک مورد نیاز
 2. مطالعه و تکمیل فرمها، ممهور نمودن فرمها به مهر و امضاء مجاز خود/شرکت تهیه مدارک مورد نیاز بانک در مرحله پذیرش
 3. ارائه فرمها و مدارک مذکور به شعب بانک
 4. افتتاح حساب جاری قرض الحسنه نزد شعب بانک توسط متقاضی
 5. بررسی وضعیت متقاضی توسط بانک
  • در صورت عدم تصویب تقاضا، موضوع به صورت کتبی به متقاضی اطلاع داده می شود
  • در صورت تصویب تقاضا، بانک میزان و نوع تضمین ها و وثائق و مبلغ سپرده را تعیین نموده و متقاضی موظف به تامین وثایق و تضمینهای تعیین شده می باشد
 6. متقاضی اقدام به تامین وثایق، واریز سپرده و تهیه و ارائه مدارک مرحله انعقاد قرارداد می نماید
 7. صدور ضمانت نامه ارزی به نفع بانک توسعه اسلامی توسط بانک

 


 

 

در تمامی مراحل متقاضی می تواند از طریق شعبه از وضعیت تقاضای خود آگاهی یابد.گروه دورانV6.0.4.0