حسابی است که بانک براساس قرارداد منعقده با متقاضی، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری افتتاح می نماید. برداشت و یا انتقال از این حساب می تواند از طریق چک، دفترچه، کارت های الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز انجام پذیرد.

ضوابط افتتاح حساب برای شخص حقیقی

 • داشتن حداقل ١٨ سال تمام شمسی یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه
 • نداشتن سابقه چک برگشتی
 • حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده ٢١ قانون صدور چک
 • نداشتن بدهی غیرجاری. ( استعلام از سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی)
 • معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص
 • معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد بانک یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، سازمان های دولتی (سفارتخانه های خارجی برای اتباع خارجی) و یا نهادها و کانون های حرفه ای رسمی که دال بر شناسایی و تائید متقاضی افتتاح حساب باشد. رئیس یا معاون شعبه می توانند در صورت شناخت متقاضی معرف او باشند.
 • متقاضی دارای سواد خواندن و نوشتن باشد.
 • سوابق ارتباط مشتری با هر یک از موسسه های اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و استعلام از آن موسسات اعتباری به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی مشتری(حسب مورد)
 • حسب مورد جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیر مالی.
 • گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای مجوز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.
 • اطلاعات در مورد نوع، میزان و هدف فعالیت مشتری جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار مشتری در حوزه فعالیت خود
 • دریافت ‌اصل شناسنامه عکس‌دار، کارت ملی و یک برگ تصویر از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی جهت تطبیق آن با اصل و نگهداری در سوابق شعبه.
 • اخذ نشانی دقیق محل سکونت، محل اشتغال و شماره تلفن.
 • مشتری می بایست در حضور متصدی شعبه اقدام به تکمیل فرم های تعریف مشتری حقیقی/ حقوقی، معرفی نمونه امضاء خود و فرم درخواست افتتاح حساب بدون خط خوردگی نماید. این فرمها می بایست توسط رئیس و یا معاون خدمات بانکی شعبه بررسی و امضاء گردد.
 • قبول مقررات و شرایط عمومی حساب جاری قرض الحسنه بانک(فرم مقررات و شرایط عمومی حساب جاری قرض الحسنه) و امضاء آن توسط متقاضی در حضور کاربر شعبه.
 • پرداخت وجوه مربوط به تمبر مالیاتی و دسته چک طبق مقررات جاری بانک و دستورالعمل تعرفه خدمات بانکی.
 • واریز حداقل وجه لازم جهت افتتاح حساب جاری قرض الحسنه ریالی معادل یک میلیون ریال یا واریز حداقل وجه لازم جهت افتتاح حساب جاری قرض الحسنه ارزی معادل ده هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزهای معتبر.
 • تحویل اولین دسته چک به مشتری و دسته چک مجدد منوط به دریافت فرم دریافت دسته چک از مشتری می باشد که از سوی شعبه به نشانی متقاضی ارسال می شود. مشتری می بایست با مدارک شناسایی و فرم مذکور جهت دریافت دسته چک خود به شعبه مربوطه مراجعه حضوری نماید.
 • متقاضی می تواند جهت دسترسی به صورتحساب خود از طریق اینترنت، فرم تقاضای دریافت سرویس دسترسی به صورتحساب از طریق اینترنت را تکمیل و به شعبه تحویل دهد.
 • در شناسایی کامل شخص حقیقی، مشخصات اعلام شده از سوی وی باید توسط دارنده امضای مجاز در شعبه با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شده و پس از تایید و درج عبارت« کپی با اصل مطابقت داده شد» بر روی آن ها توسط وی، در سوابق مشتری نگه داری شود.
 • درصورتی که وکیل، وصی، قیم و یا ولی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگری متقاضی دریافت خدمات باشد، لازم است شعبه علاوه بر شناسایی کامل اصیل نسبت به شناسایی هویت نماینده شخص (اشخاص) و مستندسازی مدارک وی نیز مطابق با مفاد این دستورالعمل و دستورالعمل مقررات پیشگیری از پولشویی اقدام نماید.
 • اشخاص حقیقی که به افتتاح حساب جاری قرض الحسنه اقدام می نمایند در صورتیکه مایل به دریافت حامی کارت بانک صنعت و معدن باشند، می توانند مطابق دستورالعمل های ذیربط نسبت به دریافت حامی کارت بانک صنعت و معدن اقدام نمایند.
 • شعب بانک مجاز می باشند با رعایت کامل مفاد این دستورالعمل نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه جاری بگونه ای که امکان برداشت از آن صرفا از طریق کارت های الکترونیکی و بدون اعطاء دسته چک به مشتریان میسر باشد، اقدام نمایند.
 • افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی خارجی با رعایت کامل مفاد دستورالعمل منوط به شناسایی کامل مشتری براساس مدارک و اوراق هویتی، مجوز اقامت و فعالیت معتبر در ایران و ضوابط مذکور در دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان و اشخاص سیاسی خارجی موسسات اعتباری می باشد.

ضوابط افتتاح حساب برای شخص حقوقی

 • دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء می باشند.
 • شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و یا ”شرکت در شرف تأسیس“ باشد؛ مدارک شناسایی معتبر برای اشخاص حقوقی عبارتند از:
  1. اصل یا تصویرگواهی نامه ثبت شرکت، شرکت نامه؛ .(دریافت تصویر مصدق گواهی نامه ثبت شرکت، شرکت نامه)
  2. اظهار نامه ثبت شرکت یا اساسنامه (با توجه به وضعیت شرکت)؛ که به تصویب صاحبان سهام رسیده و اختیارات هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز، طبق مقررات اساسنامه مزبور باشد.(دریافت تصویر مصدق اساسنامه)
  3. اخذ شناسه ملی

گروه دورانV6.0.4.0