فراخوان استفاده از خدمات شرکت ها و موسسات بازرسی فنی

بانک صنعت و معدن در راستای هدف متعالی تخصیص بهینه منابع به طرح‌های متقاضیان دریافت تسهیلات طرحهای ایجادی، توسعه ای و تکمیل در نظر دارد فرآیند بررسی اصالت پروفرما، ارزیابی قیمت و تایید دانش فنی پروفرمای فروشندگان خارجی و در صورت لزوم بازرسی کالا و تایید نوبودن آنرا، به شرکتهای بازرسی فنی برون سپاری نماید.

جهت ارزیابی، انتخاب و امتیازدهی شرکت‌های بازرسی فنی بدینوسیله از کلیه شرکتها و موسسات خدمات بازرسی فنی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این زمینه فعالیت دارند دعوت می شود مدارک و مستندات مورد نیاز را مطابق با راهنمای ذیل، همراه با تکمیل فرم شناسه عمومی جهت مراحل ارزیابی و انتخاب به مدیریت سازمان و برنامه ریزی ارسال نمایند.

راهنمای شرکت ها و مؤسسات بازرسی فنی در همکاری با بانک صنعت و معدن

تعرفه پرداخت حق الزحمه شرکتهای بازرسی فنی

 


گروه دورانV6.0.4.0