شرکتهای مشاوران که متقاضی همکاری با بانک در حوزه های تهیه گزارش توجیهی و نظارت بر اجرای طرحهای متقاضیان دریافت تسهیلات می باشند، لازم است نسبت به عضویت در کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و تعیین گرایش و اخذ رتبه از کانون مذکور اقدام و برای تهیه گزارش توجیهی یا نظارتی هر طرح، گواهی صلاحیت انجام کار را از کانون مشاوران اخذ نمایند. متقاضیان دریافت تسهیلات نیز می بایست از خدمات مشاورانی استفاده نمایند که گواهی مذکور را از کانون اخذ نموده و به بانک ارایه نمایند.

لازم به ذکر است بانک صنعت و معدن هیچ شرکت مشاوری را تحت عنوان مشاور منتخب یا معتمد معرفی ننموده است و هرگونه استفاده شرکتهای مشاور از نام بانک، تحت عناوین مشاور منتخب یا معتمد بانک ممنوع بوده و در صورت استفاده، پیگرد قانونی خواهد داشت
 
فهرست مشاورین رتبه بندی شده کانون
فهرست و معرفی اعضا
جستجوی اعضا
پیشنهاد مشاور مجاز

    

نرخ حق الزحمه مشاوران جهت انجام خدمات در رسته های تهیه گزارش توجیهی و نظارت بر اجرای طرحها

مطابق با مصوبه هیات عالی نظارت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی، نرخ حق الزحمه مشاوران جهت انجام خدمات در رسته های تهیه گزارش توجیهی و نظارت بر اجرای طرحها، مطابق با دستورالعمل ذیل می باشد:گروه دورانV6.0.4.0