سرمایه گذاری صنایع شیمیایی

    

تاریخ تاسیس  :  ١٣٦٣/٠٢/١٠


موضوع فعالیت :   این شرکت در اردیبهشت ماه ١٣٦٣ در تهران به ثبت رسیده و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١٣٧٠/٠٢/٣١ مرکز آن به اصفهان تغییر و در اداره ثبت اصفهان به ثبت رسیده است. شرکت صنایع شیمیایی ایران در تاریخ ١٣٧٥/١٢/١٢ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
این شرکت در ابتدا فعالیت خود را برای تولید ٥٠ هزار تن الکیل بنزین خطی و ٤٦ هزار تن نرمال پارافین در شهرستان اصفهان آغاز نموده و در سال ١٣٨٢ با اجرای طرح توسعه ظرفیت تولید الکیل بنزین خطی در این شرکت به ٧٥ هزار تن و نرمال پارافین به ١٤٠ هزارتن در سال بالغ گردیده است.


سرمایه :   4,629 میلیارد ریال


آدرس :   خیابان آفریقا، خیابان شهید سعیدی -شماره ١٦


تلفن :   22053418


نمابر :    ٢٢٠٥٩٨٦٨


تارنما :   www.iciiclab.com


پست الکترونیکی :   info@iciiclab.com


گروه دورانV6.0.4.0