برنامه راهبردی پنجم بانک  سال 1404-1400

 

 

ماموريت: مشارکت در توسعه بخش صنعت و معدن کشور

 

چشم‌انداز: پيشرو، چابك و اثربخش در ارائه عمليات و خدمات مالي در راستاي توسعه اقتصادي و تحقق اقتصاد هوشمند (در افق 1404)

 

ارزشها:

- حمایت از سیاست‌های توسعه ملی

- سلامت، شفـافیت و انضبـاط مالی-اداری

- رضایت شرکای حرفهای

استراتژی هاي بانک:
  1. تمركز بر صنايع صادرات گرا، دانش بنيان و فناوري هاي نوين 
  2. استقرار كامل حاكميت شركتي، بانكداري شركتي و بانكداري ديجيتال
  3. تامين مالي دوجانبه عرضه و تقاضا در بخش صنعت و معدن
  4. ارتقاي فرهنگ سازماني و بهره وري نيروي انساني
  5. عمليات بانكداري سرمايه گذاري (تأمين از بازار سرمايه ) 
  6. تامين مالي پايدار منابع
 

اينفوگرافيك برنامه راهبردي بانك صنعت و معدن


گروه دورانV6.0.4.0