دوران

لطفا صبر کنید ...

علي خورسنديان

مدیر عامل و عضو هيأت مدیره

علي خورسنديان

مدیر عامل و عضو هيأت مدیره

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : khorsandian@bim.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

حسین عسگری

عضو موظف هیئت مدیره

حسین عسگری

عضو موظف هیئت مدیره

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : asgari@bim.ir

علی موحد نژاد

عضو موظف هیئت مدیره

علی موحد نژاد

عضو موظف هیئت مدیره

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : movahednezhad@bim.ir

گروه دورانV6.0.4.0