دوران

لطفا صبر کنید ...

منصور یوسفی نیا

معاون برنامه ريزی و فناوری

منصور یوسفی نیا

معاون برنامه ريزی و فناوری

  • تلفن : 27871111
  • پست الکترونیکی : yoosefinia@bim.ir

بیژن اسدی

معاون نظارت، حقوقی و وصول مطالبات

بیژن اسدی

معاون نظارت، حقوقی و وصول مطالبات

  • تلفن :
  • پست الکترونیکی : asadi@bim.ir

رضا رفیعا

معاون توسعه سرمايه انساني و پشتيباني

رضا رفیعا

معاون توسعه سرمايه انساني و پشتيباني

  • تلفن : 27871040
  • پست الکترونیکی : rafia@bim.ir

سید علی حیدری

معاون مالی و بین الملل

سید علی حیدری

معاون مالی و بین الملل

  • تلفن : 22029845
  • پست الکترونیکی : heydari@bim.ir

عبدالرضا ولی الهی

معاون اعتبارات و راهبري شعب

عبدالرضا ولی الهی

معاون اعتبارات و راهبري شعب

  • تلفن : 22029839
  • پست الکترونیکی : valiolahi@bim.ir

گروه دورانV6.0.4.0