دوران

لطفا صبر کنید ...

شهرام ارباب معروف

مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

شهرام ارباب معروف

مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • تلفن : 27871024
 • پست الکترونیکی : maroof@bim.ir

خدیجه اطیابی

مدیر حسابرسی داخلی

خدیجه اطیابی

مدیر حسابرسی داخلی

 • تلفن : 27871042
 • پست الکترونیکی : atyabi@bim.ir

محمد امینی

مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

محمد امینی

مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

 • تلفن : 27871357
 • پست الکترونیکی : amini@bim.ir

افشین پناهنده کافی فر

مدیر امور حوزه مدیرعامل

افشین پناهنده کافی فر

مدیر امور حوزه مدیرعامل

 • تلفن : 27871040
 • پست الکترونیکی : panahande@bim.ir

مصطفی راستی فر

مدیر امور راهبری شعب

مصطفی راستی فر

مدیر امور راهبری شعب

 • تلفن : 27872043
 • پست الکترونیکی : rastifar@bim.ir

محمد حسن رهباریان

مدیر امور وصول مطالبات

محمد حسن رهباریان

مدیر امور وصول مطالبات

 • تلفن : 27874105
 • پست الکترونیکی : rahbariyan@bim.ir

بیتا کچیان

مدیر امور نظارت بر طرح ها

بیتا کچیان

مدیر امور نظارت بر طرح ها

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : kachiyanim.ir@b

شهاب گرجی

مدیر ریسک

شهاب گرجی

مدیر ریسک

 • تلفن : 27873104
 • پست الکترونیکی : gorji@bim.ir

میر محمود موسوی

سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات(تطبیق)

میر محمود موسوی

سرپرست مدیریت رعایت قوانین و مقررات(تطبیق)

 • تلفن : 22029892
 • پست الکترونیکی : mosavi@bim.ir

سید زعیم موسوی محمدی

مدیر امور ارزیابی طرح ها و اعتبارات

سید زعیم موسوی محمدی

مدیر امور ارزیابی طرح ها و اعتبارات

 • تلفن : 27871070
 • پست الکترونیکی : mohamadi@bim.ir

آتوسا نگاهی شیرازی

مدیر امور بین الملل و خزانه داری

آتوسا نگاهی شیرازی

مدیر امور بین الملل و خزانه داری

 • تلفن : 22029877
 • پست الکترونیکی : negahi@bim.ir

سید نبی هاشمی کروئی

مدیر امور حقوقی

سید نبی هاشمی کروئی

مدیر امور حقوقی

 • تلفن : 22029856
 • پست الکترونیکی : hashemi@bim.ir

علی عباسی

مدیر امور سرمایه انسانی

علی عباسی

مدیر امور سرمایه انسانی

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : a-abbasi@bim.ir

لیلا میلانلو

مديرمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

لیلا میلانلو

مديرمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : milanloo@bim.ir

بهادر شاه منصوری

سرپرست مدیریت امور مهندسی و پشتیبانی

بهادر شاه منصوری

سرپرست مدیریت امور مهندسی و پشتیبانی

 • تلفن : 27873054
 • پست الکترونیکی : shahmansoori

حميد محمدميرزائي

سرپرست مدیریت اموربرنامه ریزی و بهبود روشها

حميد محمدميرزائي

سرپرست مدیریت اموربرنامه ریزی و بهبود روشها

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : mmirzai@bim.ir

محمدحسن ترابي

مدير روابط عمومي و امورمشتريان

محمدحسن ترابي

مدير روابط عمومي و امورمشتريان

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : torabi@bim.ir

مهدی گل پیرا

سرپرست مرکز حراست

مهدی گل پیرا

سرپرست مرکز حراست

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : golpira

گروه دورانV6.0.4.0