*دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک‌های پوسته‌ای
*دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر
*دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری
*دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
*دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزة نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی
*دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی
*دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحد های برون مرزی موسسات اعتباری
*دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری
*دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری
*دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن‌ها
*دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری
*دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی‎ها
*آیین‌نامه مدت وطرز نگاهداری اوراق بازرگانی ،اسناد ودفاتر بانک‎ها


گروه دورانV6.0.4.0