شعب بانک آماده ارائه انواع خدمات بانکی به شرح ذیل به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند:

 1. گشایش اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی برای خرید انواع کالا - خدمات - اجرای طرحهای عمرانی - امور پیمانکاری و ...
 2. اعطاء تسهیلات بانکی ثابت و سرمایه در گردش به متقاضیان و مجریان طرحها و واحدهای تولیدی
 3. پذیرش طرحهای متقاضیان و مجریان طرحها و واحدهای تولیدی به منظور بررسی و اعطاء تسهیلات مالی به صورت ارزی:
  الف- از محل حساب ذخیره ارزی (اعتبار ماده ٦٠ - اصلاحی - قانون برنامه سوم کشور) و در چارچوب قرارداد عاملیت منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
  ب- از محل خطوط ویژه اعتباری بر اساس قراردادهای منعقده با بانک توسعه اسلامی و سایر بانکهای کارگزار خارجی به صورت بلند مدت - میان مدت و کوتاه مدت (فاینانس و ریفاینانس).
 4. پذیرش و گشایش اعتبارات اسنادی خارجی.
 5. صدور ضمانتنامه
 6. افتتاح حسابهای بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
 7. افتتاح حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت.
 8. امور حوالجات.
 9. صدور کارت پرداخت جهت استفاده از کلیه دستگاههای خودپرداز عضو شبکه شتاب
 10. پرداخت حقوق کارکنان شرکتها و موسسات به صورت دسته ای
 11. عاملیت فروش اوراق مشارکت
 12. قبول چکهای مدت دار مشتریان بانک
 13. کلیه حسابهای مفتوحه توسط مشتریان به صورت متمرکز بوده و امکان واریز و برداشت در کلیه شعب این بانک میسر می باشد.
 14. عملیات انتقال وجوه از طریق دستگاههای PINPAD موجود در شعب تا سقف ١٥٠ میلیون ریال.