بانك صنعت و معدن در نظر دارد، با هدف انجام پژوهش هاي كاربردي و مورد نياز، از توانمندي علمي اساتيد و پژوهشگران دانشگاه ها، شركتهاي دانش بنيان وابسته به دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشي و مشاوره اي كشور استفاده نمايد. بدين منظور از كليه پژوهشگران نهادهاي ياد شده دعوت مي كند ضمن ملاحظه جزئيات اولويتهاي پژوهشي (RFP)، در صورتيكه حايز شرايط زير مي باشند، نسبت به ارسال فرم تكميل شده پيشنهاد اجراي پروژه تحقيقي(Proposal) اقدام نمايند.

حداقل شرايط لازم براي افراد جهت ارسال پيشنهاد پژوهشي:
الف) اشتغال رسمي بعنوان عضو هيأت علمي (رسمي، قراردادي يا پيماني) در يكي از دانشگاه ها يا مؤسسات پژوهشي-مشاوره اي يا شركتهاي دانش بنيان مستقر در استان تهران (يا استانهاي همجوار كه پژوهشگران مشكل تردد جهت امور پژوهشي نداشته باشند)
ب) دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر
ج) توانايي انجام كار گروهي و مديريت تيم پژوهشي
د) نداشتن ممنوعيت انجام فعاليت يا محدوديت انجام معاملات با ارگانهاي دولتي


گروه دورانV6.0.4.0